เกี่ยวกับมูลนิธิฯ

มูลนิธิไทยรักษ์ป่า ก่อตั้งขึ้นจากเจตนารมณ์ของเอ็กโก กรุ๊ป ที่จะสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและผืนป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญของประเทศให้เกิดความยั่งยืน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นอย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์ป่า

มูลนิธิไทยรักษ์ป่ามุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการปลูกจิตสำนึกแห่งความรักษ์ป่า โดยร่วมมือและสนับสนุนเครือข่ายต่างๆ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้เกิดกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ ความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดี จนนำไปสู่การเกิดพลังร่วมในการปกป้องคุ้มครองผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

โครงการของมูลนิธิไทยรักษ์ป่า

“คนอยู่ได้ ป่าอยู่ได้” คือหลักการสำคัญของโครงการฯ โดยมุ่งสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมคุณภาพชีวิต พร้อมกับสนับสนุนให้ชุมชนดูแลรักษาและอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน

รายละเอียดโครงการ

การทำงานระดับเครือข่ายลุ่มน้ำ สร้างความเป็นเจ้าของร่วมในทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่าในลุ่มน้ำร่วมกัน เกิดความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ อันเป็นการรักษาทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน

รายละเอียดโครงการ

การนำความรู้และความงดงามของผืนป่ามาเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยการพัฒนาเส้นทางเพื่อให้ผู้คนเดินทางเข้าหาธรรมชาติ นำไปสู่จุดเริ่มต้นของความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ

รายละเอียดโครงการ

สื่อเผยแพร่